Mentoring ROHIS-Akhlak Rasulullah

 

Mentoring ROHIS-Akhlak Rasulullah

Mentoring ROHIS-Akhlak Rasulullah

TUJUAN

 • Peserta tumbuh kesadarannya untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW
 • Peserta mengetahui contoh akhlak yang mulia
 • Peserta mengetahui contoh akhlak tercela

RINCIAN BAHASAN

 • Misi utama diutusnya Rasul ke dunia ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak” (Hadits).
 • Akhlak Rasulullah mencakup segala sisi kehidupan, yaitu sebagai suami, kepala pemerintahan, pemimpin tertinggi pasukan Islam,
 • Rasulullah memiliki akhlak yang agung (QS. 68:4) dan patut dijadikan teladan oleh umat Islam (QS. 33:21).

Akhlak Rasulullah secara Umum

 1. Akhlak qur’aniDitanyakan kepada Aisyah ra. tentang akhlak Rasulullah SAW, makajawabnya,”Akhlaknya Qur’ani” (Hadits)Akhlak Rasulullah adalah al-Qur’an.Karena itu, untuk memperoleh gambaran utuh akhlak beliau kita perlu memahami al-Qur’an dan as-Sunnah atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pola kehidupan
 2. Akhlak manusia terbaik“Dikatakan oleh Anas ra. bahwa Rasulullah adalah manusia yang terbaik akhlaknya”.

Contoh akhlak-akhlak mulia yang diperintahkan Nabi SAW

 1. JujurHadits Rasul: “Sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan menghantarkan ke syurga. Dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga di catat di sisi Allah sebagai ” (HR.Bukhari-Muslim)
 2. Dermawan (QS. 2:261)“Tidaklah seseorang hamba berada berada pada suatu pagi kecuali dua malaikat turun menemaninya. Satu malaikat berkata: Ya Allah, berilah karunia-Mu, sebagai ganti apa yang ia infakkan. Malaikat lainnya berkata: Ya Allah, berilah ia kebinasaan karena telah mempertahankan hartanya yang tidak dinafkahkannya”. Muttafaq ‘alaih)
 3. Malu“Adalah Rasulullah SAW sangat tinggi rasa malunya, lebih pemalu dari gadis Apabila Beliau tidak menyenangi sesuatu, kami dapat mengetahuinya pada wajah Beliau.” (HR.Muslim), “Iman itu mempunyai 71 atau 81 cabang dan yang paling utamanya adalah mengucapkan Laa ilaaha illal-Lah dan serendah-rendahnya adalah meyingkirkan duri (gangguan dari jalan).Dan sifat pemalu merupakan satu bagian dari iman” (Muttafaq ‘alaih).Tambahan: lihat Ar-Rasul, hal.197-199.
 4. Menepati janji (QS. 5:1; 17:34). Tambahan: lihat Ar-Rasul, 56-60.
 5. Menutupi aib (QS. 24:19).

Contoh akhlak-akhlak tercela yang diperingatkan Rasulullah SAW

 1. Marah (QS. 3:133-134)Dari Abi Hurairah ra. bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW:”Wasiatilah aku.”Sabda nabi:”Janganlah engkau mudah marah.Maka diulanginya beberapa kali.Sabdanya:Janganlah engkau mudah marah.” (HR. Bukhari-Muslim)
 2. Ghibah dan Namimah (QS. 49:12) 3. Riya (QS. 2:264)
 3. Sombong (QS. 17:37)
 4. Zalim“Hai hamba-hamba-Ku,sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman (berbuat zalim) pada diri-Ku dan Aku jadikan sebagai perbuatan haram bagi kalian, maka dari itu janganlah kalian berbuat zalim.” (HR. Muslim)

DISKUSI

Bila ada temanmu yang muslim membicarakan kejelekan teman muslim yang lain dihadapanmu, apa yang seharusnya kamu lakukan?

REFERENSI

 • Abbas, S.Ziyad (e), Pilihan Hadits Politik, Ekonomi dan sosial, Jakarta: Pustaka Panjimas
 • Hasyimi, Dr. Muhammad Ali, Apakah Anda Berkepribadian Muslim?,Jakarta: GIP
 • Hawwa, Sa’id, Ar-Rasul Muhammad SAW, 177-199, Solo: Pustaka Mantiq
 • Yakan, Muna Hadad, Hati-hati terhadap Media yang Merusak Anak, Jakarta: GIP
 • Isnet, “Urgensi Akhlak 1”

Sekolah JosGandos
Madrasah JosGandos
SMK JosGandos
Kuliah JosGandos
Beasiswa JosGandos
Ekskul JosGandos
AKM JosGandos
Literasi JosGandos
PPDB JosGandos